Twój slogan firmowy

Kampania sprawozdawcza w OSP 2013/2014

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Wytyczne do przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych w OSP

na terenie województwa lubuskiego

2013/2014

Na podstawie Statutu Związku OSP oraz Statutu OSP zaleca się wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym na terenie województwa lubuskiego przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej.

Walne Zebrania Sprawozdawcze należy przeprowadzić w terminie do dnia 28 lutego 2014r.

Do kompetencji Walnego zebrania OSP należy, m.in. :

Ø Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i wykonania budżetu OSP oraz z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od ostatniego wlanego Zebrania Sprawozdawczego

Ø Uchwalenie planów działalności i budżetu OSP na rok 2014

Ø Dokonanie wyborów uzupełniających do Zarządu i/lub komisji Rewizyjnej w miejsce ustępujących członków lub w przypadku konieczności zmian w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu

Ø Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych (ustalenie wysokości składki, przyjęcia darowizn, zbycia lub nabycia środka trwałego, itp. )

 

Podczas Walnego Zebrania należy dokonać m.in. oceny:

 

 • Działań ratowniczo-gaśniczych
 • Stanu wyszkolenia członków OSP
 • Działalności prewencyjno-propagandowej
 • Funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych w ramach OSP
 • Stanu technicznego sprzętu gaśniczego, samochodów pożarniczych, remiz strażackich

 

Ponadto proponujemy aby do tematyki zebrań włączyć tematy:

 

 • Współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
 • Współpracy z Zarządem Oddziału Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSP RP
 • Współpracy z Państwową Strażą Pożarną
 • Pomocy ze strony samorządu lokalnego.
 • Pozyskiwanie środków finansowych z programów unijnych
 • System OSP – elektroniczna baza danych
 • Formy pracy z młodzieżą

Zarząd Ochotniczej straży Pożarnej zawiadamia członków o terminie, miejscu, czasie, porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zarząd OSP powinien zadbać o należyte sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej, a także o właściwe przygotowanie pomieszczeń (wystrój, temperatura..)

W toku przygotowań do zebrań Zarząd Oddziału Gminnego (równorzędnego) powinien ustalić listę gości (przedstawicieli ogniw Związku, przedstawicieli PSP, przedstawicieli samorządów, władz gminnych, organizacji współpracujących).

Przed rozpoczęciem kampanii sprawozdawczej w OSP we wszystkich gminach powinny odbyć się plenarne posiedzenia Zarządów Oddziałów Gminnych (równorzędnych ) ZOSP RP, na których należy ustalić:

v Terminy przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych OSP

v Osoby odpowiedzialne za obsługę oraz terminowe i zgodne ze Statutem przeprowadzenie zebrań.

Zarządy Oddziałów Gminnych (równorzędnych ) Związku przesyłają ustalone terminarze zebrań na terenie gminy do biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

Należy dołożyć wszelkich starań, aby dokumentacja sprawozdawcza sporządzona było dokładnie i terminowo. Druki sprawozdawcze (Raport, plan działalności, itp.) powinny być wypełnione w 2 egzemplarzach i przekazane zgodnie z instrukcją zawartą na końcu druku:

 

§ 1 egzemplarz pozostaje w dokumentacji OSP

§ 1 egzemplarz wraz z protokołem z zebrania jednostka OSP przekazuje do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.

Bardzo ważnym drukiem jest Raport OSP, który stanowi podstawowy dokument do wprowadzenia danych OSP do elektronicznej bazy danych System OSP.

Po zakończeniu zebrań w OSP, Zarządy Oddziałów Gminnych (równorzędnych) powinny ponownie odbyć posiedzenie plenarne celem dokonania oceny przebiegu kampanii sprawozdawczej oraz analizy wniosków wypływających na walnych zebraniach.

W terminie 14 dni p zakończeniu zebrań, nie później jednak niż do 30 marca 2014 r. Zarządy Oddziałów Gminnych (równorzędnych) przekażą do Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań w OSP.

Zarządy Oddziałów Gminnych (równorzędnych) wprowadzają dane z Raportu OSP do Systemu OSP i sporządzają w Systemie Informację zbiorczą z terenu gminy.

RAPORT należy wprowadzić do Systemu OSP w terminie 14 dni po zakończeniu Kampanii Sprawozdawczej w OSP !!! Nie później niż do 31 marca 2014 r.

Zarządy Oddziałów Powiatowych ZOSP RP dokonują oceny przebiegu kampanii sprawozdawczej w OSP i do dnia 14 kwietnia 2014 r. dostarczają informację zbiorczą z terenu powiatu do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego.

Zarządy Oddziałów Powiatowych, na podstawie zbiorczych informacji ze wszystkich gmin na terenie powiatu, sporządzają w Systemie OSP informację zbiorczą z terenu powiatu.

Jednostki OSP, które dokonają zmian w składzie Zarządu zobowiązane są powiadomić o tym Krajowy Rejestr Sądowy. Kopię wniosku o zmianę wpisu w KRS prosimy przesłać do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

W przypadku wystąpienia trudności, wątpliwości lub problemów w pracach przygotowawczych do kampanii sprawozdawczej prosimy kontaktować się z naszym biurem – służymy pomocą.

Komplet druków sprawozdawczych można pobrać ze strony Związku www.zosprp.pl oraz powyższe Wytyczne ze strony internetowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego www.zosprp.com

Za przebieg Kampanii Sprawozdawczej na terenie powiatu czynię odpowiedzialnym Druha Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Ze strażackim pozdrowieniem

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego

ZOSP RP Województwa Lubuskiego

Lubięcin, 27.11.2013 r.